หน่วยงานที่เคยรับบริการ

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทุนเรียนดี)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
  • โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
  • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฯลฯ