สนใจขอรับบริการ

 1. ติดต่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3810 3157 ในวันและเวลาราชการ
  2. ทางอีเมล scsabuu@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
  3. ทางอินบ้อกซ์หน้าเฟซบุ้คแฟนเพจ ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านอีกครั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รายละเอียดครบถ้วนแล้ว จะจัดทำใบเสนอราคาส่งกลับไปยังผู้ติดต่ออีกครั้ง
 4. ผู้ติดต่อพิจารณาใบเสนอราคาและงบประมาณ พร้อมแจ้งยืนยันหรือยกเลิก หรือปรับแก้ไข กับเจ้าหน้าที่ ภายใน 5 วันทำการ
 5. ถ้าทางโรงเรียนหรือหน่วยงานพิจารณายืนยันการรับบริการ ทางศูนย์จะส่งหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้งช่องทางการโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานของท่าน
 6. ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานโอนงบประมาณ พร้อมส่งหนังสือขออนุญาตเข้าจัดกิจกรรม (ถ้ามี), รายชื่อคณะครูและนักเรียน , จำนวนและประเภทรถ (ในกรณีที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา) มายังศูนย์ฯ เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ประสานงานอำนวยความสะดวกต่อไป
 7. เมื่อโอนงบประมาณแล้ว ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนมายังอีเมล เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จขอรับงบประมาณ
 8. โรงเรียนหรือหน่วยงาน เดินทางมาเข้าร่วมตามวันเวลานัดหมาย