เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่การให้บริการอย่างมืออาชีพ และการเป็นที่พึ่งพิงของสังคมในส่วนของการบริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตภาคตะวันออก อีกทั้ง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการจัดตัังเขตพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ EEC อีกด้วย

ด้วยศักยภาพของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายแขนง และบริบทพื้นที่ที่ใกล้ทะเล จึงทำให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน และผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ตาม

คณะกรรมการศูนย์