ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน

"วิทยาศาสตร์" ไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่ในตำราเรียนอีกต่อไป ทางศูนย์ฯ จึงมีบริการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

หลักสูตรระยะสั้น

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลที่สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน

การบริการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นนั้น โดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์มาประกอบ

เสริมองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ ในบรรยากาศริมทะเล

บริการของเรา :

  • จัดค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน
  • จัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียน
  • จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
  • ฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรต่าง ๆ
  • การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

หน่วยงาน/ส่วนงานพันธมิตร