การสนับสนุนหอพัก "เออบาน่าลีฟวิ่ง" สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา กรุณาตรวจสอบในประกาศรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561