ทุนส่งเสริมการศึกษา การไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 50,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2561