ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท ขนาดไฟล์ อัพโหลดเมื่อ จำนวนดาวน์โหลด
1 ขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมขออนุญาตใช้สถานที่ (สำหรับภาควิชา) 17.88 KB 12 ต.ค. 61 เวลา 00:34 น. 380
2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา 1.22 MB 6 มี.ค. 61 เวลา 13:27 น. 289
3 ฟอนต์เอกสารราชการ TH SarabunPSK 174.41 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:59 น. 274
4 แบบรายงานเหตุการณ์การพานิสิตออกนอกสถานที่ 55.28 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:58 น. 251
5 บันทึกข้อความขออนุญาตพานิสิตออกนอกสถานที่ 17.03 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:57 น. 346
6 หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นพิเศษ (สำหรับภาควิชา) 16.65 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:57 น. 266
7 แบบฟอร์มขอยืมพัสดุจากคณะวิทยาศาสตร์ 1.36 MB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:56 น. 257
8 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 151.75 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:53 น. 269
9 แบบฟอร์มเขียนโครงการ (เบิกงบค่าบำรุงกิจกรรม/ค่าบำรุงกีฬา) 87.00 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:51 น. 536
10 ขอใช้สถานที่ (สำหรับภาควิชา) 16.06 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:51 น. 280
11 ขอใช้สถานที่ (สำหรับสโมสรนิสิต) 62.75 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:50 น. 254
12 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 16.10 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:50 น. 233
13 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 62.73 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:49 น. 251
14 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 19.21 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:49 น. 253
15 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 63.24 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:48 น. 241
16 ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 17.90 KB 1 ก.พ. 61 เวลา 12:47 น. 238
17 ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 64.39 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:35 น. 230
18 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ (สำหรับภาควิชา) 17.58 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:35 น. 245
19 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต) 63.86 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:35 น. 235
20 ขออนุญาตจัดกิจกรรม (สำหรับสโมสรนิสิต) 63.97 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:34 น. 271
21 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ใช้ภายในคณะ) 37.07 KB 31 ม.ค. 61 เวลา 00:16 น. 381