การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:30 น.  1ธนาชัย จันทรศร  294

ขอให้นิสิตผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 169/400 - 169/444 ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต และ/หรือ http://nisithome.buu.ac.th/election62/election62.pdf หรือ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/