ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1

 เผยแพร่เมื่อ 24 ต.ค. 61 เวลา 07:40 น.  1ธนาชัย จันทรศร  385

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในเครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอยให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ที่สอดแทรกวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในฐานต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมฐานที่ 1 มหัศจรรย์สบู่เปลี่ยนสี วิทยากรโดย ดร.สมชาติ แม่นปืน ดร.แวววลี โชคแสวงการ และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ ภาควิชาชีวเคมี
กิจกรรมฐานที่ 2 สนุกกับของเหลวหลากสี วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ภาควิชาเคมี
กิจกรรมฐานที่ 3 เกี๊ยวซ่า...อรุณาสู้ ๆ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
กิจกรรมฐานที่ 4 สีสันแห่งธรรมชาติ วิทยากรโดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมรวม 2 วัน กว่า 160 คน

ภาพกิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2561