ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 7

 เผยแพร่เมื่อ 11 ต.ค. 61 เวลา 01:37 น.  1ธนาชัย จันทรศร  252

ด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนเอาเซียน ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนต่อความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคอาเซียน และเพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนตในอนาคต ตลอดจนเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนผู้ใช้ โทรศัพท์ 0 4421 7040 ต่อ 1605 หรือเว็บไซต์ http://www.slri.or.th/sciencecamp2018/