โครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา (Krungsri University Volunteer Project: Krungsri UVP)

 เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 61 เวลา 07:08 น.  1ธนาชัย จันทรศร  333

มูลนิธิกรุงศรี จัดตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงกค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานด้านพัฒนาการศึกษา ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมแบ่งปัน โดยปีนี้ ทางมูลนิธิกรุงศรีได้จัดตั้งโครงการกรุงศรีอุดมศึกษา .. อาสาพัฒนา ปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ให้แก่นิสิตนักศึกษาตามแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาสาในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข วัฒนธรรม กีฬา หรือสันทนาการ ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กร ชุมชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย
  2. ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้นักความรู้ที่ได้จากคณะและภาควิชาที่ตนกำลังศึกษาอยู่นั้น ไปใช้ประโยชน์กับสังคมส่วนรวม
  3. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิกรุงศรี กับสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

โดยทางมูลนิธิจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมค่าอาสา อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ, การเผยแพร่ให้ความรู้, การจัดทำสื่อการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยขน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีความสอดคล้องกับคณะ ภาควิชา หรือชมรมต่าง ๆ  ที่นิสิต นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิญญา วัฒธุมา หมายเลขติดต่อ 02-296-2000 ต่อ 50143 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 099-123-4939


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง