โครงการแนะแนวอาชีพ "ที่ปรึกษาการเงิน 2.0"

 เผยแพร่เมื่อ 26 มี.ค. 61 เวลา 13:52 น.  1ธนาชัย จันทรศร  684

ด้วย งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มีความประสงค์ต้องการสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "ที่ปรึกษา การเงิน 2.0" เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับข้อมูล ความรู้ความเข้าเน้าใจด้านอาชีพ ที่ปรึกษาการเงินโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งการทำงานด้านการเงินนี้มีแผนรับรองรายได้ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมให้ฟรี  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น นิสิตที่สนใจสามารถขอรับแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "ที่ปรึกษาการเงิน 2.0" และส่งแบบสำรวจเพื่อแสดงความจำนง ได้ที่ คุณรัฐกาล  จันทรศร  ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เ่ก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง