โครงการ Leadership Development Program

 เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ. 61 เวลา 09:06 น.  1ธนาชัย จันทรศร  400

ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไดักำหนดจัดให้มีโครงการ  Leadership Development Program ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถานศึกษา ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 49 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ 50  วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ของทุกสาขาวิชา ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โดยนิสิตที่เข้าร่วม จะต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของ คณะ/มหาวิทยาลัย/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ  ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการ ทางผู้จัดงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอด 3 วัน 2 คืน ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรีย์ ขำผัน หรือ คุณรัฐพล  แจ่มจันทร์  โทรศัพท์ 0-2071-2977, 0-2071-2978 โทรสาร 0-2071-8637


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง