ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 เผยแพร่เมื่อ 30 ม.ค. 61 เวลา 13:36 น.  1ธนาชัย จันทรศร  329

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้นำสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ มารายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร ในวันและเวลาราชการ ภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน