การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ค. 63 เวลา 16:19 น.    525

ประกาศถึงนิสิตที่สมัครขอรับทุนช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด (ผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา)

  1. อ่านประกาศ  การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรายการเอกสารแนบ
  2. ดำเนินการเข้าสู่ระบบ http://affairs.buu.ac.th เพื่อดำเนินการตามข้อ 2 ในประกาศข้างต้น
  3. แนบเอกสารตามข้อ 2.7  ให้ครบ (ยกเว้น เอกสารที่มีกำกับว่า (ถ้ามี) จะแนบหรือไม่แนบก็ได้)
  4. ส่งเอกสารดังกล่าวมายังฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    1. ส่งด้วยตัวเอง  สามารถส่งได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ที่ห้อง SD-119 ชั้น 1 อาคารสิรินธร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.
    2. ส่งทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองมายัง ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ ตามที่อยู่ในเอกสารแนบ (หรือพิมพ์เอกสารแนบแปะที่ซองน้ำตาลใส่เอกสารได้เลย) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (ลิงค์เอกสารจ่าหน้าซอง)

ข้อแนะนำ    เนื่องจากทางฝ่ายจะไม่นำส่งเอกสารของนิสิตที่หลักฐานไม่สมบูรณ์ตามประกาศ ดังนั้น ขอให้นิสิตเผื่อเวลาในการส่งเอกสารล่วงหน้า ก่อนหมดเขต เนื่องจากหากเอกสารผิดพลาด จะได้สามารถแก้ไขได้ทันเวลา


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง