ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

 เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 63 เวลา 09:58 น.    68

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในเอกสารแนบ 
  2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี)
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
  5. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันอื่นๆ ตามประกาศทุนการศึกษา

ดูรายละเอียดเงื่อนไขทุนเพิ่มเติม 

สนใจกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานดังประกาศแนบ ภายใน 15 กันยายน 2563