พิธีเปิดโครงการทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน

 เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:17 น.  1ธนาชัย จันทรศร  140

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) รวมทั้งรองรับการทำงานสำหรับการพัฒนาประเทศและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการที่จะพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ เน้นการสร้างและการพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งระบบกลไกในการคัดเลือกผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการช้างเผือก รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทางการมอบทุนการศึกษา “ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน -------“ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน” เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน สนับสนุนการเรียนตลอดหลักสูตรมูลค่าสูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและมีเจตคติทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ๑๑ สาขาวิชา จากนักเรียนในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๙ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาขาดแคลนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในภาคตะวันออกด้วย

ทั้งนี้มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๙ โรงเรียน มีผู้บริหารและครูเข้าร่วม จำนวน ๑๒๘ คน โดยมีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การให้ข้อมูลการศึกษาต่อของภาควิชาทั้ง ๙ ภาควิชา และประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ #ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน #เรียนวิทย์ติดทะเล #คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศ