นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบทุนบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:08 น.  1ธนาชัย จันทรศร  218

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ คน ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ ๒ ได้แก่ น.ส.วริศรา ซุนเฟื้อง นายชัยสิทธิ์ เรืองศิลป์ น.ส.พิไลมณี น้อยสุพรรณ และ น.ส.วิภาดา พูลเกษม และนิสิตชั้นปีที่ ๓ ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ เสาวพงศ์ น.ส.กนกอร ศรีธเนศสกุล น.ส.ฌัชฌา ธนพงศ์สิริ และ น.ส.ประไพศรี เอี่ยมบุญช่วย เข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาก คุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ณ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีรองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร นำนิสิตเข้ารับทุนและร่วมเป็นเกียรติในพิธี