ต้อนรับนักเรียนนายร้อย รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดูงาน

 เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:07 น.  1ธนาชัย จันทรศร  157

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ พล.ต.ศุภชัย ศรีหอม ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา และคณะข้าราชการครูและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ที่ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก รวม ๑๑๙ นาย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบรรยายสรุปการเรียนการสอน ทั้งนี้ยังได้นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและอาคารเรียนของภาควิชาด้วย #คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพกิจกรรม