ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ จ.สมุทรปราการ

 เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 62 เวลา 03:02 น.  1ธนาชัย จันทรศร  160

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ รวม ๑๓๔ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนนำไปปรับใช้เพื่อการเรียนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมเป็น กิจกรรมฐานปฏิบัติการ ทัศนศึกษา และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากเข้าค่ายฯ

โดยกิจกรรมฐานปฏิบัติการประกอบด้วย

  1. “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะล” วิทยากรโดย ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์
  2. “รู้จักการจำแนกชนิดปะการังอย่างง่าย ๆ” วิทยากรโดย ผศ. ดร.นรินรัตน์ คงจันทร์ตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์
  3. “การทดสอบฟอล์มาลีนในอาหารทะเล” วิทยากรโดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ 
  4. “จุลินทรีย์ทางทะเล” วิทยากรโดย คุณวรนาฏ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

กิจกรรมทัศนศึกษาประกอบด้วย

  1. รับฟังบรรยายและศึกษาพันธุ์เต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ
  2. เยี่ยมชมเรือหลวงจักกรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด และ
  3. ดำน้ำชมปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

พิธีปิดได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวปิดค่าย และมอบเกียรติบัตร 

 

ภาพกิจกรรม [ชุด 1] [ชุด 2] [ชุด 3]