ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2562

 เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 62 เวลา 02:54 น.  1ธนาชัย จันทรศร  171

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 201 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอยให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยหัวข้อกิจกรรมคือ “นักวิทย์พิชิตภัยพิบัติ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ประกอบไปด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภัยพิบัติและวิธีป้องกัน และการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุกและเข้าใจง่าย ดังนี้

  • ฐานที่ ๑ Earthquake (แผ่นดินไหว) วิทยากรโดย น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และทีม
  • ฐานที่ ๒ Acid Rain (ฝนกรด) วิทยากรโดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี
  • ฐานที่ ๓ Tsunami (คลื่นสึนามิ) วิทยากรโดย นายธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา
  • ฐานที่ ๔ Microplastics (พลาสติกขนาดเล็ก) วิทยากรโดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมรวม ๒ วัน จำนวน ๑๖๐ คน