คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้


ดร.เดชชาติ สามารถ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
กรรมการ


ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ภาควิชาเคมี
กรรมการ


ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
ภาควิชาเคมี
กรรมการ


อ.ปุญญิศา วัฒนะชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ


ผศ.สุดสายชล หอมทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ


น.ส.เกศวลี อุดมเวช
ภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ


ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน
ภาควิชาชีวเคมี
กรรมการ


ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
ภาควิชาชีวเคมี
กรรมการ


ผศ.ดร.แวววลี โชคแสวงการ
ภาควิชาชีวเคมี
กรรมการ


ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
ภาควิชาชีววิทยา
กรรมการ


ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรรมการ


ดร.กุลนารี วงค์ราช
ภาควิชาฟิสิกส์
กรรมการ


ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
ภาควิชาฟิสิกส์
กรรมการ


ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์
ภาควิชาฟิสิกส์
กรรมการ


ผศ.ดร.สามารถ สายอุต
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
กรรมการ


ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
สำนักงานคณบดี
กรรมการ


น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
สำนักงานคณบดี
กรรมการ


น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
สำนักงานคณบดี
กรรมการ


นายธนาชัย จันทรศร
สำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
อ้างอิงจาก : คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 284/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562