คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้


ดร.เดชชาติ สามารถ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
กรรมการ


ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ภาควิชาเคมี
กรรมการ


ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
ภาควิชาเคมี
กรรมการ


น.ส.เกศวลี อุดมเวช
ภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ


ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน
ภาควิชาชีวเคมี
กรรมการ


ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
ภาควิชาชีววิทยา
กรรมการ


ดร.สุดารัตน์ ถาราช
ภาควิชาชีววิทยา
กรรมการ


นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรรมการ


ดร.กุลนารี วงค์ราช
ภาควิชาฟิสิกส์
กรรมการ


ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
ภาควิชาวาริชศาสตร์
กรรมการ


ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
สำนักงานคณบดี
กรรมการ


น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
สำนักงานคณบดี
กรรมการ


น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
สำนักงานคณบดี
กรรมการ


นายธนาชัย จันทรศร
สำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
อ้างอิงจาก : คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 404/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563