บุคลากรในฝ่าย

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

นายธนาชัย จันทรศร (นัท)
ตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

 • งานกิจการนิสิต
 • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • งานวินัยนิสิต
 • งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
 • งานสารสนเทศเพื่องานกิจการนิสิต
 • ดูแลเว็บไซต์ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์
 • ดูแลเพจและสื่อสังคมออนไลน์
  • ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์
  • โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.บูรพา
  • มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวธารารัตน์ โนจิตร (เมย์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

งานที่รับผิดชอบ

 • หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU)
 • งานโอลิมปิกวิชาการ
 • งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนันทิกานต์  มงคลนรกิจ (เตย)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

งานที่รับผิดชอบ

 • งานทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 • โครงการทุนเรียนดี
 • สควค.
 • งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
 • งานที่ได้รับมอบหมาย