รางวัลที่นิสิตได้รับ

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา วันที่ได้รับรางวัล
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
1 นางสาวธนิษฐา เรืองทองเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 ธันวาคม 2562
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
2 นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว คณิตศาสตร์ 15 ธันวาคม 2562
3 นางสาวสุชาดา บุตราวงษ์ ฟิสิกส์ 15 ธันวาคม 2562
4 นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 ธันวาคม 2562
5 นางสาวสโรชา เอี่ยมสำอางค์ ชีววิทยา 15 ธันวาคม 2562
6 นายเอกพันธุ์ จิรัฐิติกุล เคมี 15 ธันวาคม 2562
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
7  นางสาวประภาพร อุทวราพงศ์ ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
8  นางสาวมณฑนี โพธิ์แสง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
9  นางสาวอรอุมา เปลี่ยนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
10  นางสาวอาทิตยา คำแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
11  นางสาวเพชรลดา โฆษิตานนท์ ชีวเคมี - ป.โท แผน ก 15 ธันวาคม 2562
12  นายชัยมงคล อาจโยธา ฟิสิกส์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) 15 ธันวาคม 2562
13  นายณัฐชนน ตาปราบ เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
14  นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
15  นายสุรินทร์ ทิพย์กองลาศ วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
16 นางสาวสิรัญญา ถนอมพลกรัง คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
17 นายณัฐวัตร ชาติเผือก เคมี - ป.โท (แผน ก.) 15 ธันวาคม 2562
เหรียญทอง (มอบโดย “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019) )
18  นายณัฐชนน ตาปราบ เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 4 พฤษภาคม 2562
19 นางสาวเบญจรัตน์ ทาแสงทอง เคมี - ป.โท (แผน ก.) 4 พฤษภาคม 2562
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (มอบโดย มหาวิทยาลัยบูรพา)
20 นางสาวรุ่งระวี กล้ากสิกรณ์ ชีวเคมี 8 กรกฎาคม 2561
รางวัลการแข่งขันนักคิดต่อยอด "SMART DAQ" สู่กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (มอบโดย สถนาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
21 นางสาวกรวิกา สุริโย สถิติ 21 มิถุนายน 2561
22 นางสาวบุษยพัชร์ งามสง่า ฟิสิกส์ 21 มิถุนายน 2561
23 นายศุภณัฐ มะเซิง ฟิสิกส์ 21 มิถุนายน 2561
24 นายสิทธิรัตน์ ราญรอน ฟิสิกส์ประยุกต์ 21 มิถุนายน 2561
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
25 MR.MAN KOTA วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 พฤศจิกายน 2560
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
26 นางสาวกิติมา สิริวิบูลย์โกวิท เคมี 26 พฤศจิกายน 2560
27 นางสาวกุหลาบทิพย์ โพธิ์ทอง วาริชศาสตร์ 26 พฤศจิกายน 2560
28 นางสาวณัชชา แดงประเสริฐ จุลชีววิทยา 26 พฤศจิกายน 2560
29 นางสาวณัฐชา นาคใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 พฤศจิกายน 2560
30 นางสาวศรุตา จงงาม คณิตศาสตร์ 26 พฤศจิกายน 2560
31 นางสาวศิรินทิพย์ เพชรโรจน์ ชีววิทยา 26 พฤศจิกายน 2560
32 นางสาวหนึ่งฤทัย คำแดง ชีวเคมี 26 พฤศจิกายน 2560
33 นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา สถิติ 26 พฤศจิกายน 2560
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
34  นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์ ฟิสิกส์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) 26 พฤศจิกายน 2560
35  นางสาวพจนา พจนวิชัยกุล สถิติ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
36  นางสาวพรสุดา กองคำ คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
37  นางสาวภัฐชญา สิทธิสร สถิติ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
38  นางสาวสุพรรณิการ์ บุญจำเนียร วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
39  นางสาวอนุสรา พลบจู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
40  นางสาวเฉลิมขวัญ จันดี เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
41  นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
42  นายพลากร ขวัญสูงเนิน ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
43 นางสาว จันทิมา แตงทอง คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
44 นางสาวธิรดา ปิยะนันท์ เคมี - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
45 นางสาวนันทพร เหรียญเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
46 นางสาวนิจรดา ย๊ะหมื่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
47 นายปฏิญญา อ้นขวัญเมือง วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
48 นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ เคมี - ป.โท (แผน ก.) 26 พฤศจิกายน 2560
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (มอบโดย มหาวิทยาลัยบูรพา)
49 นายพัสกร อนันต์กฤตภาส คณิตศาสตร์ 8 กรกฎาคม 2560
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
50 นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2560
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
51 นางสาวภิรญา ฉัฐธนาธร จุลชีววิทยา 12 มีนาคม 2560
52 นางสาววิภาวี เต็มนุช ฟิสิกส์ 12 มีนาคม 2560
53 นางสาวศุภนิดา ว่องกิตติกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 มีนาคม 2560
54 นางสาวสุภัทรชา เผยอำนาจ สถิติ 12 มีนาคม 2560
55 นางสาวอรณิชา ไข่เกษ เคมี 12 มีนาคม 2560
56 นางสาวอัญยิกา รัตนธรินทร์ ชีววิทยา 12 มีนาคม 2560
57 นางสาวอัมพร เขียนสูงเนิน ชีวเคมี 12 มีนาคม 2560
58 นายภุชงค์ วงษ์คำพระ คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2560
59 นายสุรวัฒน์ จันทร์สุวรรณ เทคโนโลยีชีวภาพ 12 มีนาคม 2560
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มอบโดย มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
60 นางนภวรรณ มัณยานนท์ ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
61 นางสาวกนกภรณ์ เกตุศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) 12 มีนาคม 2560
62 นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง เคมีศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
63 นางสาวนิภาวรรณ กลิ่นหอม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
64 นางสาวปฐมาวดี ศิลาลาย เคมี - ป.โท (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
65 นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) 12 มีนาคม 2560
66 นางสาวปิยวรรณ นิลศรี คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
67 นางสาวรัชดา สุขพันธุ์ ฟิสิกส์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก) 12 มีนาคม 2560
68 นายกิตติธัช สุพรรณพันธุ์ จุลชีววิทยา - ป.โท (แผน ก) 12 มีนาคม 2560
69 นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม คณิตศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
70 นายอารฝัน บากา ชีววิทยาศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 12 มีนาคม 2560
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (มอบโดย มหาวิทยาลัยบูรพา)
71 นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี คณิตศาสตร์ 8 กรกฎาคม 2559
72 นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา สถิติ 8 กรกฎาคม 2558