ข่าวประกาศ

ประกาศ การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นิสิตสามาถกรอกข้อมูลในระบบกองกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมนำเอกสารส่งที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินบริจาคให้คณะวิทยาศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเงินบริจาคให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนิสิตเพื่อใช้อ่านหนังสือและพักผ่อน

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) รับสมัครงาน

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา อณูชีววิทยา และ ไวรัสวิทยา รวม 4 ตำแหน่ง

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องด้วย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศจึงได้ร่วมมือกันดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ "ASEAN Scholarship" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด