Print this หน้า

หน้าที่กิจการนิสิต

 1. ด้านพิจารณาวิเคราะห์โครงการและกิจกรรม
  • กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการ และกิจกรรมของนิสิตให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
  • วิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการและกิจกรรมที่นิสิตเสนอจัดทำโดยให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่ได้ วางไว้ 
  • วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรม 
  • วิเคราะห์เปรียบเทียบกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีตของนิสิต 
  • วิเคราะห์หลักการและวิธีการจัดโครงการ และกิจกรรมตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ ของโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ
  •  วิเคราะห์งบประมาณการจัดโครงการและกิจกรรมของกลุ่มนิสิตและศึกษาแนวโน้มของ โครงการและ กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 
  • วิเคราะห์วิธีการจัดทำกิจกรรม และลักษณะของโครงการตามวัตถุประสงค์ภายในขอบข่ายและให้เป็น ไปตาม หลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด(รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมดังแนบ) 
 2. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินที่ได้รับการสนับสนุนด้านกิจกรรมประจำปี
  • ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดใกล้เคียงที่นิสิตไปดำเนินกิจกรรม 
  • ขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากเอกชน เช่น ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร ฯลฯ
  • ขอเงินสนับสนุนด้านกิจกรรมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี
  • ติดต่อขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  • ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และข้าราชการ 
 3. ด้านติดตามและประเมินผล 
  • ติดตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  • เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เพื่อคอยให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ 
  • ประเมินผลทุกโครงการที่กลุ่มนิสิตได้ดำเนินการไปแล้วโดยประเมินจากโครงการ และแหล่งดำเนินการ ของโครงการ 
  • ติดตามโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเปรียบเทียบให้โครงการ บรรลุผลมากยิ่งขึ้น 
  •  ติดตามกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วจัดทำปฏิทินสรุปผลรวมกิจกรรมจะเป็นส่วน ประกอบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประเมินผลโครงการและกิจกรรม
 4. ด้านประสานงาน
  • ประสานงานการจัดกิจกรรมของนิสิตระหว่างคณะ 
  • ประสานงานการจัดกิจกรรมของนิสิตกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  • ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  • ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษของคณะต่าง ๆ 
  • ประสานงานกับฝ่ายกิจการพิเศษคณะต่าง ๆ
 5. ด้านกิจกรรมกีฬา
  • ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของฝ่ายกีฬา
  • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต
  • ดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการในมหาวิทยาลัย
  • ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมของฝ่ายกีฬา 
 6. ด้านทุนการศึกษา
  • รวบรวมใบสมัคร 
  • สรุปประวัตินักศึกษาลงแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ 
  • สรุปและจัดลำดับคะแนนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรทุน 
  • จัดทำประกาศแจ้งภาควิชา 
  • บันทึกผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนทุกคนเสนอรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  • สรุปประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ 
  • ดูแลให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเมื่อนิสิตประสบปัญหา 
  • รับสมัครนิสิตทุกภาคการศึกษา 
  • คัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  • เบิกจ่ายเงินทุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>