Print this หน้า

ตัวอย่างกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดให้โรงเรียนต่างๆ

ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กิจกรรมอื่นๆ

เกมส์ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/สันทนาการ
การบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ

กิจกรรมทัศนศึกษา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หาดเตยงาม (ปลูกปะการัง)
เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

morepic