Print this หน้า

ผลงานที่ผ่านมา/หน่วยงานที่มาขอรับบริการโครงการบริการวิชาการ

 1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

ครั้งที่

ปีงบประมาณ โรงเรียนที่จัดโครงการ

11

2545 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม  จังหวัดตราด

12

2546 โรงเรียนวัดคีรีวัน  จังหวัดนครนายก
13 2547

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า  จังหวัดระยอง

14

2548 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จังหวัดชลบุรี

15

2549 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี
16 2550

โรงเรียนบ้านวังกวาง  จังหวัดปราจีนบุรี

17 2551

โรงเรียนวัดบ้านค่าย จังหวัดระยอง

18

2552

โรงเรียนบ้านป่าแดง “ไชยอุปถัมภ์”  จังหวัดชลบุรี

19 2553

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย  อาจารยางกูร)   จังหวัดฉะเชิงเทรา

20 2554

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี

21

2555 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

22

2556

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

23 2557

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

24 2558

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 2559

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 1. โครงการบริการวิชาการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์มา
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทุนเรียนดี)
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) ๒
  • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  • โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
  • โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

ฯลฯ