Print this หน้า

งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน

อีกภารกิจหนึ่งของฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากการจัดและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตแล้ว ยังมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียน โดยมีโครงการที่จัดเป็นประจำทุกๆ ปี ได้แก่

  1. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดในจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเป็นประจำทุกปี ในช่วงประมาณวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งภายในงานหลักๆ ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหน่วยงานภายในคณะและภายนอกคณะ  การแข่งขัน/การประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ  เป็นต้น   สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.sci.buu.ac.th

  1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

นอกจากการจัดโครงการดังกล่าวภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ยังได้มีการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ โดยจะสัญจรไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคตะวันออก เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

  1. โครงการบริการวิชาการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์

นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวข้างต้นที่จัดเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งความประสงค์ให้คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้  ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการส่วนใหญ่จะเน้นในการทำปฏิบัติการหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีรายนามผู้ที่เคยขอรับบริการในหน้า “ผลงานที่ผ่านมา)