Category Archive: ข่าวกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต

ก.ค. 07

รับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนหอพัก “เออบาน่าลีฟวิ่ง”

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนที่พัก เพื่อเป็นหอ …

Continue reading »

พ.ย. 01

[กิจการนิสิต] ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจั …

Continue reading »

ต.ค. 31

นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (ครั้งที่2)

ขอให้นางสาวกนกวรรณ เครือวัลย์ นิสิตชั้นปีที่1 สาขาวิชาว …

Continue reading »

ต.ค. 26

ขอเชิญลงนามในสมุดลงนามเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามแสดงความอาลัย

ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรม …

Continue reading »

ต.ค. 20

[กิจการนิสิตและสโมสรนิสิต] ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

ด้วยในปีการศึกษา 2559 กองกิจการนิสิต กลุ่มงานบริการนิสิ …

Continue reading »

Older posts «