ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการส่งเอกสารการมอบตัว นักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:03:07 น.

ขั้นตอนการรายงานตัว 

1. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว ได้ที่ http://science.buu.ac.th/scius/document/20200320153029.pdf  

2. นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารรายงานตัว (สัญญาและใบมอบตัว) ให้ครบถ้วน 

3. แนบเอกสารประกอบการมอบตัวและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังรูป

4. แสกนเอกสารรายงานตัวและเอกสารแนบ ส่งทางอีเมลล์ : scius.buu1@gmail.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ก่อนเวลา 12.00 น. และส่งเอกสารรายงานตัวฉบับจริงผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) ที่อยู่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 (โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563) หากมีข้อสงสัย ติดต่อโทร. 094-8659719 หรือ 038-102-250

5. หากไม่ทำการส่งเอกสารทางอีเมลล์ และไปรษณีย์ ภายในวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์