ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าหอพักของนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1/2563

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08:58:11 น.