ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 6 มีนาคม 2563 เวลา 18:36:34 น.

 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดและกำหนดการการรายงานตัวของแต่ละโรงเรียนให้เรียบร้อย