โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้จัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค่ายที่ ๑) ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการอบรมแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน