Print
Category: ข่าวอบรม/ สัมมนา
Hits: 201
ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

       ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม CL 201 ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ EEC รวมถึงเพื่อให้แต่ละสถาบันได้มีโอกาสร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และพันธกิจของหน่วยงาน โดยมี ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ รศ. ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายพิเศษออนไลน์ หัวข้อ “การจัดทำหลักสูตร Sandbox”

---------------------------------------

#SciBUU 
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]