Print
Category: ข่าวอบรม/ สัมมนา
Hits: 98
การใช้ระบบสารสนเทศแผนสำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานคณบดี 

      เมื่อวันจันทร์ที ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร ฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข) เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศแผนสำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานคณบดี โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายต่างๆ สังกัดสำนักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ

      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง นางสาวชญานิศ คล่องแคล่ว และนายญาณพัฒน์ อินทร อธิบายขั้นตอนและสาธิตวิธีการใช้ระบบสารสนเทศแผน คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตามพันธกิจในการกลั่นกรองข้อมูลของระบบสารสนเทศแผนของหัวหน้างานในฐานะเจ้าหน้าที่ตามพันธกิจ และเพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีสามารถใช้ระบบสารสนเทศแผนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้กระบวนการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามแนวทางของการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และสามารถปฏิบัติพันธกิจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง

---------------------------------------

#SciBUU
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]