โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

            ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: วันสงกรานต์ ในกิจกรรม “คนคณะวิทย์ คิดถึงกัน วันสงกรานต์” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว และประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อาทิ เขียนข้อความอวยพร “สวัสดีปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕” ผ่านสื่อโซเชียลมิเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก รวมถึงจัดทำคลิปวีดีโออวยพรโดยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

           ซึ่งในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

🔸 อาจารย์พินิจ เจริญชาศรี

🔸 อาจารย์สกุล ศรีญาณลักษณ์

🔸 อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล

และคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมเยียนอาจารย์อาวุโสที่บ้าน ดังนี้

🔸 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์

🔸 อาจารย์สมพล กลิ่นนาค

🔸 อาจารย์ประถม ใจจิตร

🔸 รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์

🔸 อาจารย์บุญมา ไทยก้าว และคณาจารย์อาวุโสอีก ๓ ท่าน

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน