ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ-สกุล : นางรังสิมา สูตรอนันต์ (ติ๊ก)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ชีภาพ โทร. 0-3810-3034
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ (เนย์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3185
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.สมฤดี หวานระรื่น (ตุ่น)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคารสิรินธร โทร.0-3810-3009
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นายชาติชาย มาลาพงษ์(บอล)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร.0-3810-3185
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.นพวรรณ ทับขัน (เบียร์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร.0-3810-3185
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร (เมย์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร.0-3810-3185
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรพรรณ สีลาผอง (เชอรี่)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MS-104) โทร.0-3810-3042
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางจันทนี บุญมามีพูล (นุ่น)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MS-104) โทร.0-3810-3042
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ (กอล์ฟ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการ NMR อาคารเคมี โทร.087-1327376
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ (ฝน)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร.0-3810-3155
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด (แอ๋ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร.0-3810-7532
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 
ชื่อ-สกุล
Email
ติดต่อ :  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/