ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ-สกุล : นางรังสิมา สูตรอนันต์ (ติ๊ก)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ชีภาพ โทร. 0-3810-3034
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ (เนย์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  โทร.0-3810-3185

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.นพวรรณ ทับขัน (เบียร์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  โทร.0-3810-3185

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นายชาติชาย มาลาพงษ์(บอล)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  โทร.0-3810-3185

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรพรรณ สีลาผอง (เชอรี่)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MS-104)

  โทร.0-3810-3042

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางจันทนี บุญมามีพูล (นุ่น)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MS-104)

  โทร.0-3810-3042

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ (กอล์ฟ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ห้องปฏิบัติการ NMR อาคารเคมี

  โทร.08-7132-7376

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ (ฝน)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ชั้น 5 ห้อง 513 อาคารสิรินธร

  โทร.0-3810-3155

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด (แอ๋ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  โทร.0-3810-3183

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว (แพรว)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ

: ชั้น 5 ห้อง 513 อาคารสิรินธร

  โทร.0-3810-3155

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/