1. รายชื่อวารสารจากฐานข้อมูล ISI
2. ฐานข้อมุลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
 
3. รายชื่อวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู้ในประกาศของ สมศ.
 
4. รายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับของ สกอ.
 
5. ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
 
6. ฐานข้อมูลและวารสารที่ สกว. ยอมรับ
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/