ขั้นตอนการขอรับบริการ
|| กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ > เจ้าหน้าที่แจ้งอัตราค่าบริการ > ชำระค่าบริการ > รับผลการวิเคราะห์/ เข้ารับบริการ

 

ท่านต้องการรับบริการ
วิเคราะห์และทดสอบ
+ บริการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค HPLC จากบุคลากร ในคณะวิทยาศาสตร์
- การเตรียมตัวอย่างสารสกัดจากธรรมชาติด้วย เครื่องระเหยสภาวะสุญญากาศ
- การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณหาปริมาณซันเฟตในดิน ด้วยเครื่องวัดความขุ่น

+ บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
- กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope:SEM)
- กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope:TEM)
- เครื่องเคลือบตัวอย่าง (Ion sputter coater)
- เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต (Critical Point Dryer:CPD)
- เครื่องตัดตัวอย่าง (Ultramicrotome)

+ บริการเตรียมตัวอย่างสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
- กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope:SEM)
- กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope:TEM)
บริการเครื่องมือ
+ เครื่องมือในหน่วยนวัตกรรมฯ

o บริการน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง(Type I, Type II, RO Water)
o โครมาโทรกราฟี (HPLC)
o สเปกโทรสโคปี
  - UV-VIS spectrophotometer
  - Fluorescence Spectrophotometer
  - เครื่องวัดความขุ่น)
o เครื่องมือพื้นฐานการเตรียมตัวอย่าง
  - Hot Air Oven, pH Meter
  - Furnace, Rotary evaporator
  - Ultrasonic
  - Freeze dryer
  - เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง


+ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

- เครื่องตัดตัวอย่าง (Ultramicrotome)
- กล้องจุลทรรศน์ (Microscope Bright field, Dielight Microscopes & fluorescence)

บริการด้านข้อมูล
+ สำรวจข้อมูล
+ วิเคราะห์ข้อมูล
+ ให้คำปรึกษาด้านการใช้สถิติและซอฟแวร์
+ จัดอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 

 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ ติดติดสอบถาม

 

 

ทุนการศึกษา/ วิจัย
 
VDO แนะนำ
Subscribe
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/