รายละเอียดโครงการ


หน้าแรก โครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออก (ฉบับจริง)
โครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออก (ฉบับจริง)
วันที่ 20 - 27 เมษายน 2560
QS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 คน
กำหนดการ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 โดยจะทดสอบฉบับจริง (จำนวน 30 คน) สอบ 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง QS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เนื้อหาเกี่ยวกับ การฟังและการเขียน)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง QS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เนื้อหาเกี่ยวกับ การอ่าน)

โดยที่ นิสิตที่ทดสอบฉบับจริง จะต้องเข้าสอบครบ ทั้ง 2 ครั้ง

16 คน
 

*** นิสิตที่สนใจสำรองที่นั่ง สามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง" หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระบบโดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ หากเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเป็นการลงทะเบียนสำรองที่นั่งโดยอัตโนมัติ ***