ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 โดย นางสาวศรีณยา ภู่วนิช เมื่อ 2016-10-03 12:00:57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน กรอกแบบยืนยันเข้าอบรมได้ที่

https://goo.gl/forms/SO4grpWtnlACLcEp2 และกรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน

3. หนังสือรับทราบแนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมฯ

4. สาเนาใบรับรองผลการเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ออกโดยโรงเรียน)

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๗ หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 

 
รหัสประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
Copyright © Student and Alumni Affairs, Faculty of Science, Burapha University 2016
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรสาร 0 3874 5847 E-mail scsabuu@hotmail.com
ฝ่ายรับสมัครโอลิมปิกวิชาการ โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.)