รหัสประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
Copyright © Student and Alumni Affairs, Faculty of Science, Burapha University 2016
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรสาร 0 3874 5847 E-mail scsabuu@hotmail.com
ฝ่ายรับสมัครโอลิมปิกวิชาการ โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.)