ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอรมขอสมัคร/แกไขขอมูลเขารวมโครงการอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด 2231 ครั้ง
หนังสือยินยอมผู้ปกครอง (เอกสารประกอบการยืนยันเข้าร่วมอบรมค่าย 1) ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน (เอกสารประกอบการยืนยันเข้าร่วมอบรมค่าย 1) ดาวน์โหลด 318 ครั้ง
หนังสือรับทราบระเบียบ แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรม (เอกสารประกอบการยืนยันเข้าร่วมอบรมค่าย 1) ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ระเบียบ แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด 320 ครั้ง

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมลแอดเดรส scsabuu@hotmail.com