ลำดับ รายการเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ระเบียบการเข้าค่าย 2/2562 390
2 ใบลา โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 419
3 ขอหนังสือรับรอง 1
ลำดับ รายการเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบคัดเลือกในโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 1907
2 กำหนดการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 2 886
3 การเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ 482
4 แนวปฏิบัติการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 3
ลำดับ รายการเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ 1272
ลำดับ รายการเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 กำหนดการอบรมสาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 301
2 กำหนดการอบรมสาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 244
3 กำหนดการอบรมสาขาเคมี ค่าย 2 327
4 กำหนดการอบรมสาขาชีววิทยา ค่าย 2 310
5 กำหนดการอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ 349
ลำดับ รายการเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือการยืนยันเข้าร่วมค่าย 506