เครื่องมือเคมีวิเคราะห์ทางด้านโครมาโทรกราฟี
(Intrumental analysis of Chromatography)

 

High performance liquid chromatography

เทคนิค ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์และแยกสารผสมได้ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแยกสารจะอาศัยความแตกต่างระหว่าง 2 เฟสคือ เฟสคงที่ และ เฟสเคลื่อนที่ โดยเฟสคงที่เป็นของแข็งหรือของเหลวที่เคลือบอยู่บนของแข็ง บรรจุอยู่ในรูปของคอลัมน์ ส่วนเฟสเคลื่อนที่ เป็นของเหลว เรียกว่าสารละลายตัวชะ Eluent การแยกสารจะอาศัยอันตรกิริยาที่เกิดระหว่างสารที่วิเคราะห์กับคอลัมน์ สารตัวชะจะพาสารเข้าสู่คอลัมน์โดยอาศัยปั๊ม และเกิดการแยกที่คอลัมน์ สารแต่ละชนิดที่แยกแล้วจะเข้าสู่ตัวตรวจวัด (Detector) ตามลำดับ การควบคุมการทำงานจะควบคุมที่ตัวเครื่อง หรือโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ แสดงผลออกมาเป็นกราฟความสัมพันธ์ของเวลาและสัญญาณทางไฟฟ้า เรียกว่าโครมาโทรแกรม

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/