ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียนมจิตมั่น
ประธานหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
 
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ที่ปรึกษา)
 
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ที่ปรึกษา)
             

ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
กรรมการ
 
ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
กรรมการ
 
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
กรรมการ
 
ดร.สมชาติ แม่นปืน
กรรมการ
             

น.ส.จันทนีย์ นพรัตน์อาภากุล
นักวิทยาศาสตร์
 
น.ส.พรพรรณ สีลาผอง
นักวิทยาศาสตร์
 
นายชาติชาย มาลาพงษ์
นักวิทยาศาสตร์
 
น.ส.นพวรรณ ทับขัน
นักวิทยาศาสตร์
             

นางรังสิมา สูตรอนันต์
นักวิทยาศาสตร์
 
น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์
(กรรมการและเลขานุการ)
 
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
นักวิทยาศาตร์
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
   
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/