WebHostingLab
WebHostingLab

 ประชาสัมพันธ์ 

 Update! <16 มีนาคม 2560>

 

******************************************************************************

         1) งดให้บริการการเครื่องมือ

              - งดการให้บริการเครื่องมือทุกชนิดในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงตอนแห่งชาติ

              - งดการให้บริการเครื่อง Rotary Evaporator เนื่องจากอยู่ระหว่างการบำรุงรักษา
              - งดการให้บริการเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer 
 เนื่องจากอยู่ระหว่างการกำเนินการสั่งซื้อแก๊ส

          ขออภัยในความไม่สะดวก

           

******************************************************************************************************* 

            2) ขอเชิญร่วทดลองใช้เครื่องมือ Direct Mercury Analyzer ยี่ห้อ Milestone รุ่น DMA-1 ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาปริมาณปรอท ในช่วงความเข้มข้น 200-1500 ppb ได้ โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อย และใช้เวลาวิเคราะห์เพียง 5 นาทีต่อ 1 ตัวอย่างเท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 โดยติดต่อที่ คุณนพวรรณ เบอร์โทร 038-103-185 เบอร์โทรภายใน 7535 หรือ e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (โปรดนัดหมายก่อนทดลองใช้เครื่อง อย่างน้อย 2 วัน)

 

 หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF)

       คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางขึ้น ปี 2556 โดยใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้น 6 โดยจะจัดซื้อ ดูแล และให้บริการเช่น เครื่องมือกลุ่มโครมาโตกราฟฟี (Chromatography) กลุ่มสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) กลุ่มชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Life science) กลุ่มวัสดุศาสตร์ (Material science) กลุ่มซอฟท์แวร์ (Software) และกลุ่มอื่นๆ ที่คณะกรรมการหน่วยฯ และคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ โดยให้บริการแบบ ยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และในอัตราที่มีส่วนลดพิเศษ และมียกเว้นค่าบริการในวงเงินตามประเภทของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานสาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ หรือโครงการวิจัย ของบุคลากร และนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

       ต่อมาในปี 2558 มีมติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยบริการเป็น "หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Science innovation facility)" โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น เป็นประธานหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้กับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับนักวิจัย อาจารย์ นิสิตปริญญาตรี โท และเอก

เป้าหมาย

       1. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและซอฟท์แวร์เพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เพียงพอและทันสมัย ให้บริการสาหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ที่สะดวก รวดเร็วและมีระบบ

       2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การดูแล และการรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       3. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ในภูมิภาคตะวันออก และประเทศ

       4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย กับหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมหน่วย
เวลาการให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อ-สอบถาม

หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทร 038-103185 เบอร์ภายใน 7535
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/