ห้องปฏิบัติการปิดให้บริการ 
   วันที่ 4 พ.ค. 65  : วันฉัตรมงคล
   วันที่ 9-10 พ.ค. 65 : นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมสัมนาที่ต่างจังหวัด
   วันที่ 13 พ.ค. 65 : วันพืชมงคล
   วันที่ 16 พ.ค. 65 : วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
   
 

ARIL Update : 23 มิถุนายน 2564  

  • แผนผังกระบวนการทำงานสำหรับผู้ขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองรายใหม่ (กรณีสอนใช้งานโดยนักวิทยาศาสตร์) คลิ๊กที่นี่
  • แผนผังกระบวนการทำงานสำหรับผู้ขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองรายใหม่ (กรณีศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอสาธิต คลิ๊กที่นี่
  • แผนผังกระบวนการทำงานการจองใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 BML Update : 

     coming soon


 SIF Update : 23 มีนาคม 2563  

waiveSIF01

ติดต่อ-สอบถาม

   หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 6
      อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169
      ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
      Email: sif@buu.ac.th

   ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขั้นสูง
      หมายเลขโทรศัพท์: 038-103185
      หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 7535

  ห้องปฏิบัติการชีวภาพและจุลชีววิทยา 
      หมายเลขโทรศัพท์: 038-102222 ต่อ 7549
      หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 7549

  ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (ห้อง C-107) ชั้น 1 อาคารเคมี
      หมายเลขโทรศัพท์: 087-1327376        
    
 ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ (ห้อง MS-104)  ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
      หมายเลขโทรศัพท์: 038-394480
      Line Official Account : http://nav.cx/NK5kDB / ID: @vmq5810s 

 

Science Innovation Facility, Faculty of Science, Burapha University