เครื่องตัดตัวอย่าง (Ultra-microtome)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างที่ต้องการนำไปศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ทางศูนย์เปิดให้บริการเครื่อง Ultramicrotome (Leica รุ่น Leica Ultracut R)
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/