ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
ระเบียบการให้บริการ

1. ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์เปิดให้บริการแก่ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
3. เวลาเปิดให้บริการนอกราชการ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าใช้บริการเพิ่ม 100 บาท/ชั่วโมง
    ก. วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
    ข. วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
4. หน่วยงานเปิดให้บริการดังรายการต่อไปนี้
    ก. ให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
    ข. ให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
    ค. ให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อวิเคราะห์ธาตุ (X-Ray analysis)
    ง. ให้บริการเตรียมตัวอย่างสำหรับดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
    จ. ให้บริการตัดและย้อมตัวอย่างเพื่อศึกษาเพื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
    ฉ. ให้บริการเตรียมตัวอย่างสำหรับดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
    ช. ให้บริการทำแห้งตัวอย่างแบบวิกฤติ (CPD)
    ซ. ให้บริการเคลือบผิวตัวอย่างด้วยโลหะหนัก หรือ คาร์บอน
5. ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้เครื่องมือของหน่วยงานล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ก่อนวันใช้บริการ โดยจองได้
    ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อคน ยกเว้น การขอใช้บริการนอกเวลาราชการ
6. ถ้าผู้ขอใช้บริการกล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถมาใช้บริการได้ต้องแจ้งยกเลิกก่อน วันใช้บริการอย่างน้อย 1 วัน
    ถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าจะต้องชำระค่าบริการ 1 ใน 3 ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับเวลาจอง
7. ถ้าผู้ใช้บริการมาใช้บริการช้าเกิน 15 นาที ทางหน่วยงานจะติดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นเข้ามาใช้บริการแทน
8. ถ้าต้องการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อการเรียน-การสอน ภาควิชาต้องทำบันทึกข้อความ
    ขอใช้เครื่องมือต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจองเวลาล่วงหน้าและยกเว้นค่าใช้จ่าย
9. ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกล้องจุลทรรศน์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
    โทรศัพท์ (038) 103042 โทรสาร (038) 394480

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/