ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเป็นมา
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเรียนการสอน และงานวิจัยแขนงต่าง ๆ ในด้านชีวภาพ และกายภาพ รวมทั้งงานด้านการแพทย์ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่องานวิจัย และการพัฒนา ทางอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือเพื่อใช้ใน การเรียนการสอน และงานวิจัย ดังนั้นจึงเริ่มก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ และเงินกู้จากธนาคารโลก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนง
2. เพื่อให้บริการทางด้านการวิจัยและวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/